DRONTEN - De studenten van Aeres Hogeschool zijn heel tevreden over hun opleiding. Zij waarderen hun opleiding met een 3,91. Dat is veel hoger dan het landelijke hbo-gemiddelde van 3,65. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Aeres Hogeschool scoort op alle kernthema’s in de NSE significant hoger dan de landelijke gemiddelden.

Maar liefst 57% van de Aeres Hogeschool studenten heeft zijn of haar mening gegeven in de NSE. Daarmee neemt Aeres Hogeschool de vijfde plaats in onder de 74 deelnemende hoger onderwijsinstellingen. Ondanks dat het coronajaar veel gevolgen met zich meebracht voor de studenten in hun onderwijs en studentenleven, geven zij blijk van een grote tevredenheid over hun opleiding bij Aeres Hogeschool met vestigingen in Almere, Dronten of Wageningen. Zij waarderen dit met een 3,91 op een 5 punt-schaal. Aeres Hogeschool scoort hiermee hoger dan de landelijke benchmark, waar dit cijfer op 3,65 ligt. Instellingsdirecteur Freek Rebel: “Ondanks corona is de algemene studenttevredenheid op alle faculteiten van Aeres Hogeschool zelfs gemiddeld toegenomen ten opzichte van de laatste NSE in 2018. We zijn er trots op dat onze docenten en faciliterende medewerkers de toch al hoge kwaliteit hebben kunnen verbeteren in een onderwijsjaar waarin zowel het onderwijs als het onderzoek zo onverwacht op totaal andere manieren moest plaatsvinden. We bewonderen de getoonde veerkracht van studenten en medewerkers.”

In deze NSE is voor een set van 7 kernthema’s en bijbehorende vragen gekozen die aan alle studenten in het hoger onderwijs zijn voorgelegd. Die thema’s waren: tevredenheid algemeen, inhoud en opzet, toetsing en beoordeling, docenten, aansluiting en beroep, studiebegeleiding, betrokkenheid en contact. Aeres Hogeschool scoort op alle kernthema’s significant hoger dan het gemiddelde in de benchmark.
We zien deze mooie resultaten als een stimulans om blijvend onze kwaliteit te verbeteren.

NSE in coronatijd
De NSE wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het Ministerie van OCW. Voor de NSE 2021 is gebruik gemaakt van een nieuw instrument. De nieuwe vragenlijst bestaat uit een vaste kern van vragen en een flexibele schil waaruit instellingen vragenblokken kunnen kiezen. In de NSE 2021 is bij de vragen die behoren tot de vaste kern niet specifiek aandacht besteed aan de invloed van de coronamaatregelen. Alleen de resultaten van het gemeenschappelijke deel van de vragenlijst worden verwerkt in het landelijke benchmarkbestand.

Het volledige benchmarkbestand is te raadplegen via het NSE dashboard op www.studiekeuze123.nl.