DRONTEN - Consumenten beoordelen de winkelcentra in de gemeente Dronten goed. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van I&O research waarbij respondenten in en rond de gemeente hun oordeel gavenover de winkelcentra in Biddinghuizen (rapportcijfer 7,6), Swifterbant (rapportcijfer 7,4) en SuyderSee inDronten (rapportcijfer 7,7). De uitkomsten van het onderzoek bieden de basis voor de actieplannen van dewinkelcentra.


Wethouder Korting van Economische Zaken is blij met deze mooie resultaten. ‘Onze centra doen het heel goeden tegelijkertijd leveren deze uitkomsten concrete acties op die een plek hebben gekregen in de actieplannenvitale centra. Ook sluiten deze resultaten aan bij de wensen en ideeën die zijn opgehaald tijdens hetuitgebreide participatieproces voor de actieplannen.’ Bij dit proces zijn inwoners, ondernemers, consumenten,brancheorganisaties als INretail, vastgoedeigenaren, de verenigingen van Dorpsbelangen, de OVDD, DeMeerpaal, Stichting Onder Dak en belangen- en adviesgroepen actief betrokken geweest.

Consument waardeert winkelcentra
In het koopstromenonderzoek wordt bij alle kernen in de gemeente Dronten het functionele karakter van dewinkelcentra gewaardeerd. Dit komt tot uiting in de rapportcijfers voor schoon, heel en veilig, onderhoud,bereikbaarheid en parkeren. Aandachtspunten richten zich in het consumentenoordeel vooral op de openbareruimte, groen, verkeerssituaties en faciliteiten zoals bankjes.

Wensen en ideeën
De wensen en ideeën die zijn opgehaald richten zich voor Swifterbant onder andere op meer openbareverlichting in het winkelcentrum, het centrum verbinden met het park De Greente door vergroening en hetaanpakken van parkeervakken. Voor Biddinghuizen is onder andere verbinding tussen de verschillende pleinendoor vergroening en looproutes en de entree van het winkelcentrum belangrijk. In Suydersee gaat de focusnaar het verfraaien van de openbare ruimte in het oudere deel van het centrum. Dit gebied is voor (startende)ondernemers en nieuwe concepten kansrijk. Ook is om aandacht gevraagd voor het opknappen van deparkeergarage.

De gemeente neemt het voortouw
De gemeente neemt in de actieplannen het voortouw bij de versterking van de winkelcentra gericht op haargemeentelijke taak in de openbare ruimte. Het participatieproces en de uitkomsten van hetkoopstromenonderzoek hebben daarvoor verschillende praktische en toepasbare ideeën opgeleverd.Daarnaast kwamen ook acties in beeld die zijn gericht zijn op het terugdringen van de leegstand. Daar spelenonderhandelingen en tal van afhankelijkheden een rol. Zo zijn vastgoedeigenaren en ondernemers primairverantwoordelijk voor (de leegstand van) hun panden. Eén van de acties is om samen met ondernemers,vastgoedeigenaren en gemeente de mogelijkheden voor een gezamenlijke coördinatie gericht op hetterugdringen van de leegstand te verkennen. Ook de flexibilisering van bestemmingen door de gemeente krijgtin de actieplannen aandacht.

De centrumactieplannen zijn door het college ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Naarverwachting worden de actieplannen in het najaar door de raad behandeld. In de planning is opgenomen datmet de uitvoering gestart wordt in Biddinghuizen en Swifterbant, omdat aan deze winkelcentra prioriteit isgegeven door de gemeenteraad.