DRONTEN - De initiatiefnemers van Windplanblauw en Windplan Groen zijn beiden de voorbereidingen voor de realisatiefase gestart na de uitspraken van de Raad van State. Voor beide windplannen is de planologische procedure met de uitspraken volledig afgerond. Dit betekent ook iets voor de rol, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente nu de realisatie van de windparken dichterbij komt. De inhoudelijke rol van de gemeente als partner verandert: er is sprake van een overgangsfase van de planvoorbereiding, naar een meer informerende en faciliterende functie rond de bouwwerkzaamheden.


Over de uitvoering van de werkzaamheden worden afspraken gemaakt tussen initiatiefnemer, aannemers en de gemeente. Bijvoorbeeld over het aanbrengen van aanpassingen aan wegen om (tijdelijke) in- en uitritten voor het transport van materieel of verkeer mogelijk te maken. Maar ook over het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen van kabels en leidingen, tijdelijk inrichten van werkterreinen en het uitladen, opstellen en afvoeren van materieel. Voordat de initiatiefnemers de genoemde werkzaamheden kunnen starten, moeten zij een planning overleggen aan de gemeente ter overeenstemming. Daarnaast worden tussen de aannemer(s), de initiatiefnemers en de gemeente afspraken gemaakt over de communicatie richting inwoners.

Voortgang Windplanblauw
Windplanblauw is sinds 2019 bezig met de voorbereiding van de bouw en exploitatie en verwacht eind 2020/begin 2021 financial close te bereiken. In september is de gekozen vorm voor financiële inwonersparticipatie, de obligatieregeling, geopend voor inschrijving. Het streefbedrag is inmiddels bereikt. De bouw van het windpark zal worden uitgevoerd door Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2021 gestart worden met de parkinfrastructuur, waarmee de bouw van het windpark begint.

Voortgang Windplan Groen
Windplan Groen is het plan voor projectgebied Oost uit het Regioplan Windenergie. De initiatiefnemers voor windenergie in dit gebied zijn verenigd in Windkoepel Groen. Windplan Groen bevindt zich in de voorbereidingsfase voor aanbestedingstrajecten van onder andere de aannemer en turbines. Windplan Groen oriënteert zich momenteel op de invulling van de financiële inwonersparticipatie. Voor Windplan Groen is de planning dat in de loop van 2021 het werk aan onder andere de wegen en elektriciteitskabels begint en in de loop van 2022 met de bouw van de eerste windturbines wordt begonnen.

Gebiedsgebonden bijdrage
In de raadsvergadering van 22 mei 2019, heeft het college aan de raad toegezegd ernaar te zullen streven het proces voor de besteding van de gebiedsgebonden bijdrage (GGB) zo in te richten dat de inwoners van de kernen straks maximaal invloed hebben op de besteding van de GGB-middelen. Begin september is er een nieuwe kwartiermaker aangesteld, die samen met initiatiefnemers en inwoners werkt aan een plan van aanpak dat hiervoor als basis dient. Bij het ontwikkelen van dit plan van aanpak vindt het college het erg belangrijk dat de mogelijkheden die de gebiedsgebonden bijdrage biedt, voor iedereen in de projectgebieden begrijpelijk en toegankelijk zijn. De kwartiermaker voert daarom nu gesprekken met een diverse groep inwoners om zo goed in beeld te krijgen wat men belangrijk vindt. Voor het kerstreces worden de oriënterende gesprekken met inwoners en andere betrokkenen naar verwachting afgerond. Voor het zomerreces van 2021 zal het plan van aanpak worden aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Informatievoorziening inwoners
Het informeren van onze inwoners over de bouwwerkzaamheden is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers en de aannemers. Wethouder Siepel: “Ik vind het echter belangrijk dat we vanuit de gemeente hier ook zelf actief bij betrokken zijn. Samen met de initiatiefnemers zullen we er voor zorgen dat de informatie zorgvuldig, begrijpelijk, tijdig en volledig is. We bespreken dit periodiek met de initiatiefnemers en openen daarnaast een gemeentelijk informatieportaal voor inwoners en andere belanghebbenden.”

Als uitkomst van de gesprekken met de initiatiefnemers, Dorpsbelangen en bewonersgroepen had de gemeente dit najaar graag enkele thematische informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nu er beperkingen gelden voor bijeenkomsten zullen we deze themasessies digitaal vormgeven. Daarnaast ontwikkelen we samen met Windplanblauw, Dorpsbelangen Swifterbant en de Windbrekers een informatieve krant. In deze krant wordt informatie gegeven over de aanstaande werkzaamheden. De krant geeft daarnaast inzicht in de diverse betrokken partijen en welke rol zij vervullen bij het realiseren van het windpark.