DRONTEN - De gemeente Dronten heeft het voornemen om ten aanzien van een perceel grond, gelegen aan de Cellenbroerderspoort te Dronten op het bedrijventerrein “De Poort van Dronten”, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie B, nummers 4585 (deels), groot circa 119.592 m2 (‘Perceel’), een koopovereenkomst aan te gaan met Mogema B.V. (‘hierna te noemen: Mogema’) dit ten behoeve van de realisatie van één of meerdere bedrijfsgebouwen met bijbehorende voorzieningen op een bedrijfskavel op “De Poort van Dronten”.

De percelen op het bedrijventerrein “De Poort van Dronten” zijn door de gemeente Dronten openbaar te koop aangeboden via verschillende daarvoor bestemde online en offline kanalen, waaronder de gemeentelijke website. Gegadigden konden zich vrijelijk melden bij de gemeente Dronten, waarna de gemeente aan de hand van objectieve, redelijke en toetsbare criteria – als bedoeld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan – heeft beoordeeld of gegadigden in aanmerking komen voor verwerving van een perceel grond op het bedrijventerrein.

Koper is de enige gegadigde die zich heeft gemeld voor de verwerving van het Perceel. Uit toetsing blijkt dat Mogema voldoet aan alle gestelde eisen om in aanmerking te kunnen komen voor het verwerven van een perceel op het bedrijventerrein. Daarbij geldt specifiek dat Mogema reeds een bouwplan heeft opgesteld voor de te realiseren bedrijfsgebouwen en zodoende aanzienlijke kosten heeft gemaakt, het bouwplan is goedgekeurd en Mogema op korte termijn – in lijn met de wens van het gemeentebestuur – tot realisatie van de bedrijfsbebouwing op het bedrijventerrein kan overgaan.

Mede gezien de hierboven geschetste feiten en omstandigheden meent de gemeente Dronten dat vaststaat dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Mogema op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor verwerving van het perceel.

Vervaltermijn

De gemeente Dronten zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie verdere uitvoering geven aan haar voornemen om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J. van den Bosch, mail naar j.van.den.bosch@dronten.nl.