DRONTEN - In voorbereiding op de bouw werkt het college van B&W aan een toezicht- en handhavingsstrategie voor de windparken. In die strategie komt onder meer te staan hoe het geluid van de turbines zal worden gemeten en welke acties de gemeente zal ondernemen als blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden. Voorafgaand en na het plaatsen van de turbines laat het college ook een meting uitvoeren van het geluid in de omgeving.

Als de nieuwe windparken in de gemeente Dronten af zijn, zal de gemeente meten hoeveel geluid de turbines maken. Zo wordt dan gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen in de vergunning en kan worden gehandhaafd als de geluidsnormen worden overschreden. Er wordt ook een toezicht- en handhavingsstrategie opgesteld zodat vooraf duidelijk is wat de gemeente kan doen als de normen worden overschreden.

Los van het geluid van de turbines, gaat de gemeente ook het geluid in de omgeving meten voorafgaand en na de bouw van de turbines. Het meten van het omgevingsgeluid biedt geen instrument om te handhaven, noch kan eraan bijdragen om tot aanvullende afspraken te komen met initiatiefnemers van de windplannen bij eventuele overlast die wordt ervaren. Een meting in de omgeving geeft mogelijk wel algemeen inzicht in geluidsniveaus die optreden ten gevolge van zowel windturbinegeluid als andere geluidsbronnen. Dit kan voor inwoners meerwaarde hebben bij het voeren van gesprekken over het onderwerp en voorziet daarmee in een behoefte. Inwoners krijgen de mogelijkheid om mee te denken over hoe de metingen worden uitgevoerd.

Meer informatie over geluid en geluidsmetingen is in te zien op www.dronten.nl/duurzaam. Hier is ook algemene informatie te vinden over geluid bij windturbines en binnenkort meer informatie over de wijze waarop inwoners worden betrokken bij de metingen.