DRONTEN - Internet Nieuws - Actuele berichten > Dronten bouwt met samenleving aan nieuwe begroting

Een sluitende meerjarenbegroting waaraan politieke keuzes inzake nieuw beleid nog worden toegevoegd. Dat is wat het college van B. en W. van gemeente Dronten voor de komende begrotingsraad aanbiedt aan de gemeenteraad. Komend jaar bouwt Dronten de begroting van ‘nul-af’ op. Door dit ‘Zero-based’ begroten wordt opnieuw naar doelen en ambities van gemeente en samenleving gekeken en daar budgetten aan gekoppeld. ‘Op die manier willen we als gemeente zowel inhoudelijk als financieel klaar zijn voor de toekomst’, stelt wethouder Ton van Amerongen van Financiën. Het streven van het gemeentebestuur blijft dat inwoners van de gemeente Dronten gelukkig zijn en dat het in Dronten prettig leven, wonen en werken is.


Naast uitdagingen op het gebied van Inwonersparticipatie en Dienstverlening zet Dronten in op Veiligheid. In het Sociaal domein wordt volop uitvoering gegeven aan de themaplannen en ook de voorbereiding van de Omgevingswet gaat onverminderd door. In 2021 staat het herijken van de economische visie (waar met partners aan wordt gewerkt) op het programma en de koopzondagenpilot. Bovendien wordt gekeken hoe de woningbouwambities van Dronten aansluiten op de woningbouwmotie van de Tweede Kamer (motie Koerhuis). Het college benadrukt dat de begroting, die normaal een vervolg is op de Kadernota, nu in een bijzondere tijd van Corona tot stand is gekomen, waarbij ook de gevolgen van de genomen maatregelen nog niet zijn in te schatten. De reserves van de gemeente bieden voldoende buffer om risico’s op te vangen. Het financieel perspectief geeft bovendien aan dat de begroting vanaf 2022 structureel in evenwicht is en er vanaf 2024 een positief begrotingssaldo is, inclusief de incidentele uitgaven, na invulling van de in de begroting opgenomen taakstellingen.

‘Met de samenleving willen wij een duidelijke koers bepalen dat past bij het karakter van Dronten’, stelt het college in de programmabegroting. Wethouder Van Amerongen benadrukt dat bij alle ambities meespeelt hoe de economische crisis zich ontwikkelt en in hoeverre een tweede coronagolf het maatschappelijke leven kan stilleggen: ‘Gelukkig is de gemeente Dronten als partner stevig verankerd in onze samenleving, waardoor snel geschakeld, gehandeld en bijgestuurd kan worden.’ Het college sluit de aanbiedingsbrief van de begroting af met de constatering dat ook 2021 een bijzonder jaar wordt. ‘Samen met de gemeenteraad gaan wij de uitdaging aan om met onze inwoners, ondernemers en verenigingen de kansen van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant te benutten. In het vertrouwen dat je samen verder komt dan alleen. Samen met de gemeenteraad zijn we het proces van het ‘Zero-based’ begroten begonnen en samen met hen en de samenleving gaan we dat proces verder doorlopen. Uitmondend in (politieke) keuzes, die bij de vaststelling van de Kadernota 2022 qua besluitvorming worden geëffectueerd.’

Op 8 oktober 2020 wordt in commissieverband over de begroting gesproken. Inwoners en organisaties kunnen dan inspreken, aanmelden is nodig via griffie@dronten.nl. De begrotingsraad vindt plaats op donderdag 5 november 2020 en is te volgen via www.dronten.nl.