DRONTEN - Het college van B&W heeft ingestemd met de beleidsvisie huisvesting studenten en tijdelijke arbeidsmigranten. In 2019 gaf het college opdracht om te komen tot deze visie. Doel hiervan is het mogelijk maken van voldoende huisvesting in de gemeente voor beide doelgroepen. Ook moet het beleid ervoor zorgen dat er een acceptabele balans is tussen de reguliere woonvormen en deze bijzondere woonvormen. Dit laatste geldt met name in de woonwijken. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de visie.


De visie is mede tot stand gekomen door de input van betrokkenen via een participatietraject. De betrokkenen gaven aan dat het huidige vergunningenstelsel en de wet- en regelgeving voor de huisvesting van beide groepen in de meeste woonwijken goed werken. Ook gaven ze aan dat er actie moet worden ondernomen om nieuwbouw mogelijk te maken voor de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten.

Huisvesting studenten
Landelijk gezien groeit het aantal studenten op ‘groene’ hogescholen. Dit geldt zeker voor de Aeres Hogeschool in Dronten, die haar studentenaantallen sterk ziet stijgen in de afgelopen periode en verwacht dat deze trend zich voortzet. De beleidsvisie stelt dat rekening moet worden gehouden met een groeiende vraag naar studentenhuisvesting tot en met 2023, die ligt tussen de 450 en 550 plekken. De gemeente wil marktpartijen faciliteren die studentenwooneenheden willen bouwen en verhuren op de campus en op andere locaties binnen de bebouwde kom van Dronten. In de visie is onder andere een afwegingskader opgenomen dat aangeeft aan welke voorwaarden een nieuwe locatie moet voldoen. Deze voorwaarden verschillen naar de omvang van de beoogde nieuwe locatie. Om de te grote concentratie van studentenwoningen in Dronten-Noord te verminderen, doorlopen de huiseigenaren in samenwerking met de gemeente een apart traject. Het college blijft hierover actief in gesprek met de diverse belanghebbenden.

Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten
In het beleidsplan wordt voorgesteld om de ontwikkeling van 855 plekken tot en met 2023 mogelijk te maken, met uiteindelijk ruim 1.000 plekken in 2030. Dat is inclusief de huidige ongeveer 270 tijdelijke plekken op de campus, die na mei 2023 op deze locatie komen te vervallen. Het ontwikkelen van nieuwe plekken kan, binnen randvoorwaarden, op kleine en middelgrote locaties in of aan de rand van de bebouwde kom. Voor grotere locaties moet gezocht worden buiten de bebouwde kom, binnen bestaande en passende bouwvlakken. De gemeente trekt hierin nu en in de toekomst nauw samen op met de provincie. Ruimte bieden voor nieuwe ontwikkellocaties zorgt voor een meer gebalanceerde situatie tussen de woningvraag en het woningaanbod. De prognoses voor de huisvestingbehoefte van de studenten en de tijdelijke arbeidsmigranten zijn van vóór de coronacrisis. Er wordt voorgesteld om over vijf jaar een evaluatie uit te voeren om te onderzoeken hoe de vraag naar locaties voor huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten zich ontwikkelt. Op basis van die evaluatie kan worden besloten het aantal plekken aan te passen.